Vozačka dozvola

Administrativno uputstvo o pstupak izdavanja vozačke dozvole Republike Kosovo po prvi put i dodavanje kategorija.
Zahtev za izdavanje vozačke dozvole po prvi put ili dodavanje kategorija podnosi se regionalnim jedinicama MTTP-a. U hovim slučajevima zahteva se skedeča dokumentacija:

 • Uverenje o položenom vozačkom ispitu;
 • Kopija lične karte ili pasoša Republike Kosovo sa rokom važnosti ili kopija lične karte UNMIK-a;
 • Potvrda zdata od strane suda za prekršaje da se protiv datog lica ne vodi nikakav postupak;
 • Kopija vozačke dozvole u slučaju dodavanja kategorija;
 • Uplantica;
 • Dokaz u slučaja promene ličnih podataka;
 • lekarsko uverenje.

Odgovoran službenik Regionalne jedinice za vozačke dozvole MTTP-a, popunjava zahtev, overava i potpisuje isti. Zahtev potpisuje i kandidat.
Potpis odgovornog službenika MTTP-a, treba biti podnet u vidu iskaza MUP-u. U slučaju promene odgovornog službenika, nakon potpisivanja obrasca, Regionalna jedinica za vozačke dozvole MTTP-a obavezna je da odmah obavesti ORVVD pri MUP-u.

Kriterijum starosne dobi za izdavanje vozačke dozvole po prvi put utvrduje se na skedeči način:

 • Daje napunio/la 14 godina za upravljanje vozilima kategorije M;
 • Daje napunio/la 16 godina za upravljanje vozilima kategorije A1 i T;
 • Daje napunio/la 18 godina za upravljanje vozilima kategorije A, B1, B i C;
 • Daje napunio/la 19 godina za upravljanje vozilima kategorije B+E, C i C1+E;
 • Daje napunio/la 20 godina za upravljanje vozilima kategorije C+E;
 • Daje napunio/la 21 godina za upravljanje vozilima kategorije A, D1, D1 +E, D i D+E.

Podatke u vozacku dozvolu treba biti jednako kao u liceu kartu:

 • Prezime,
 • Ime,
 • Datume i metsu rodjenja,
 • Licni broj i slika.

Ako se ne slazu podatke, gradonin je obavezan da zameni vozacku dozvolu u skladu sa podatkama u licnoj karti.