Glasanje

Izbori za Parlament Kosova se održavaju na osnovu slobodnog glasanja, jednakog, direktnog i tajnim putem u skladu sa zakonom o Generalnim Izborima na Kosovu i uredbama CIK-a. Glasači sa pravom glasa su jednaki u upotrebi svoga prava da glasaju i da ubace isti broj glasova na izborima. Svaki građanin Kosova ima pravo da glasa i da odabere bez diskriminacije na osnovu rase, etnićke pripadnosti, boje, jezika, pola, religije ili političke pripadnosti, obrazovanja, socijalne pripadnosti ili bilo kojeg drugog kriterijuma u skladu sa odredbama ovog zakona.
Zakon o generalnim izborima na Kosovu pored ostalog reguliše i ovo:

Priznavanje i zaštitu prava na glasanje i kriterijume za prihvatanje glasa; 
Održavanje liste glasaća; 
Procedure glasanja, brojanje i objavljivanje rezultata;

Organi upravljanja izborima preduzimaju aktivnosti za edukaciju glasača sa ciljem uvećanja sposobnosti glasača da poznaju procedure glasanja kao i procedure zaštite izbornih prava. Zbog ovog cilja, organi uprave izbora su stavili na raspolaganje edukativni materijal na jezicima zajednica, u tim geografskim zonama gde se te zajednice nalaze putem medija koje emituju na jeziku manjina. 
Sloboda i tajnost glasa je zagarantovana. Niko nema pravo da ometa bilo kojeg građana da glasa, da ga natera da glasa na određen način, da ga drži odgovornim za svoje glasanje, ili da zahteva protiv njegove/njene volje da otkrije za koga je ta osoba glasala ili razloge zašto neka osoba nije glasala.

Pravo na glasanje

Svaka osoba ima pravo da glasa na izborima u skladu sa ovim zakonom ako je ta osoba napunila 18 godina na dan kada se izbori održavaju i kada se ispuni jedan od sledećih kriterijuma: 
Osoba je registrovana kao stanovnik Kosova u Centralnom Civilnom Registru; 
Stanuje van Kosova ili je napustila Kosovo posle 1 Januara 1998, uz uslov da ispunjava druge kriterijume koji je deklarišu kao građanina Kosova po zakonima na snazi; ili  
Ima status izbeglice, kao što je precizirano u Povelji u vezi sa Statusom Izbeglica iz 28 Jula 1951 i njenog protokola iz 16 decembra 1966, na ili posle 1 januara 1995, i ima pravo da se registruje u Centralnom Civilnom Registru kao stanovnik Kosova;

Ni jedna osoba ne može da glasa ako:

Pod kaznom je od strane Međunarodnog Suda Pravde za Bivšu Jugoslaviju (“Tribunal”); 
Optužen je od strane Tribunala i nije uspeo da se pojavi na Tribunalu i predstavi svoju odbranu; ili 
Sudskom odlukom je proglašen mentalno nesposobnim.

Vizito faqen