Zaštita potrošača

Potrošačem se smatra svaka fizička osoba koja kupuje ili koristi robu ili usluge za ispunjavanje svojih potreba i ne za ciljeve koji su u vezi sa trgovinskom delatnošću, to jest za preprodaju date robe.
Zakon o zaštiti potrošača reguliše zaštitu osnovnog prava potrošača pri kupovini proizvoda i usluga, kao i pri drugim formama za promenu vlasništva robe i usluga na tržištu, koje su:

 • Pravo na zaštitu ekonomskih interesa potrošača,
 • Pravo za zaštitu od životnog rizika,zdravlje i bogatstvo,
 • Pravo na pravnu zaštitu potrošača,
 • Pravo na informisanje i re-edukaciju potrošača,
 • Pravo na udruživanje potrošača sa ciljem zaštite njihovih interesa,
 • Pravo na predstavljanje i učestvovanje potrošača u radu organa koji se bave rešavanjem pitanja koja su od interesa za potrošače.

Prava potrošača mogu biti ograničena u vanrednim slučajevima, sa ciljem odbrane interesa i sigurnosti Kosova, prirode, okoline i zdravlja ljudi, ali ne na način da potrošači budu stavljeni u neravnopravan položaj.
Za zaštitu prava i interesa potrošača osnovano je i Društvo potrošača. Društvo potrošača je organizacija civilnog društva koje je nezavisno od proizvođača, nabavljača, ili onih koji nude usluge. Društvo za zaštitu potrošača se predstavlja u ime svih svojih članova i deluje u interesu svih potrošača. Preko svojih predstavnika ono daje mišljenja za predložene zakonske akte koji mogu imati uticaja na potrošače, učestvuju na sastancima koji su u interesu potrošača, pregovaraju između centralnih organa i potrošača kao i između trgovaca i potrošača sa ciljem odbrane interesa ovih poslednjih.
Društvo za zaštitu potrošača informiše potrošače o njihovi pravima a uz to i predstavljaju listu trgovaca koji su tokom godine oštetili potrošače ili su namerno prodavali rizičnu robu za zdravlje i sigurnost potrošača.

Za svako pravo koje se prekrši, potrošači ili društvo za zaštitu potrošača mogu da se žale kompetentnim administrativnim organima, koji po zakonu trebaju zaštiti potrošače.
Proizvođaci oni koji nude usluge trebaju da izrade/plasiraju na tržište robu ili usluge koje su sigurne. Roba i usluge se smatraju sigurnim, ako kao takve ispunjavaju:

 • Domaće standarde,
 • Evropske standarde koji su određeni Međunarodnim konvencijama,
 • Legitimne zahteve potrošača u vezi sa sigurnosti.

Uredbe i pravilnici, koji su u vezi sa uslovima osiguranja i zdravljem, o tome koja roba ili usluge treba da ispune uslove pre nego što se pojave na trzištu, treba da se bave posebnim zakonima koji će se baviti ovim poljem. 
Obaveze u vezi sa određivanjem politika za zaštitu potrošača, posebno pratnjom i evidentiranjem radova koji su obavljeni od strane Programa Kosova za Zaštitu potrošača koji vodi Ministarstvo za Trgovinu i Industriju. 
Kosovski program za zaštitu potrošača posebno predviđa:

 • Principe i političke ciljeve za zaštitu potrošača,
 • Obaveze koje su prioritetne u slučaju izrade principa za zaštitu potrošača,
 • Program za upotrebu finansijskih sredstava za realizaciju obaveza iz nacionalnog programa,
 • Veličina programskog okvira za upotrebu finansijskih sredstava za pokretanje i razvijanje aktivnosti društava potrošača.