Sporovi

Opšta načela sudskog sistema - Sudsku vlast u republici Kosovo sprovode sudovi. Sudska vlast je jedinstvena nezavisna, pravedna, apolitična i nepristrasna i obezbeđuje ravnopravan pristup u sudovima. Sudovi sude na osnovu Ustava i zakona. Sudije tokom vršenja svoje funkcije trebaju biti nezavisne i nepristrasne. Ustavom se garantuje pravo na žalbu na sudsku olluku, osim ako je zakonom drugačije određeno. Pravo na korišćenje vanrednih pravnih sredstava, uređuje se zakonom. Zakonom se može odobriti pravo na neposredno podnošenje predmeta Vrhovnom sudu i u takvim slučajevima ne postoji pravo na žalbu.

Institucija Ombudspersona na Kosovu

Institucija Ombudspersona na Kosovu je organizacija koja je nezavisna sa mandatom da se bavi kršenjem Ljudskih prava i zloupotrebom autoriteta od strane javnih institucija Kosova.
Ova institucija izdaje izveštaje i osigurava pravne usluge kao i javno zastupanje. Institucija prihvata i istražuje žalbe bilo koje osobe i sve usluge se obavljaju bez ikakve naplate.