Sredstva informisanja

Medijima se smatraju sve televizije i radiostanice koje emituju na teritoriji Kosova i koji su licencirani od strane Nezavisne Komisije za Medije, obuhvatajući i pisane medije. 
Nezavisna Komisija za Medije (NKM) je organ nezavistan od političkog uticaja, bilo koje vrste da je u pitanju, za obavljanje svojih odgovornosti i svojih funkcija na osnovu zakona kao i ostalih zakona koji su važeći na Kosovu u skladu sa Ustavnim Okvirom. 
NKM se sastoji od tri posebna organa:

  • Saveta,
  • Kancelarije Načelnika i
  • Borda za žalbe medija

NKM reguliše Spektar Frekvencija za Emitovanje na Kosovu a uz to i licencira javne i privatne emitere kako da to koriste, u skladu sa najboljom Evropskom praksom, tako da obuhvate, između ostalog implementaciju politike emitovanja koju odredi ovaj Savet. Savet rukovodi komisijom u vezi sa pitanjima strategije koji su u vezi sa sprovođenjem zakona. Na osnovu saveta i preporuka Kancelarije Načelnika, savet izdaje licence ili ih produžuje, dajući autorizovanim subjektima pravo upotrebe frekvenci u Spektru Frekvencija Emitovanja i ovlašćena je da odlučuje o sankcijama na kršenje uredbi komisije ili uslova licenciranja. 
Da bi mogli da emituju na Kosovu zahteva se licenca za emitovanje, koju izdaje Komisija. Licence za emitovanje i njihovo produženje, obuhvatajući ovde i digitalne i kablovske emitere licence se izdaju za period od sedam godina obuhvatajući ovde i radio stanice dok se za televizije daje na deset godina. Licencirani emiteri treba da deluju u skladu sa najboljim evropskim praksama, u skladu sa politikom emitovanja i uslovima koji su određeni od NKM-a.

Licenca za emitovanje se ne izdaje li se ne produžava sledećima:

  • Političkoj partiji, grupi ili organizaciji koja je pod upravom pojedinca koji je na izbornog funkciji ili je član izvršnog organa neke političke partije;
  • pojedincu, ili subjektu koji je pod upravom nekog pojedinca, koji je pod kaznom u nekom procesu u skladu sa međunarodnim standardima, za kriminalna dela koje je odredio zakon na snazi.

Uspostavljanje Borda za žalbe medija je obavljeno u skladu sa zakonom i ustavnim okvirom. Bord za žalbe je nezavistan u obavljanju svoje funkcije. Bord za žalbe razmatra žalbe stranaka koje su direktno predmet odluke u vezi sa sledećim:

  • davanjem, odbijanjem, ne-produženjem ili povlačenjem dozvole za emitovanje;
  • postavljanjem ili promenom uslova za dozvolu za emitovanje, ne obuhvatajući uslove koji su u vezi sa određivanjem frekvenci ili ostalih tehničkih kriterijuma;
  • slogovanje sankcija; i
  • ostalim sličnim stvarima koji su pod podrškom administrativnih uputstava i uredbe.