NVO

Ne-Vladina Organizacija” (NVO), ovim se podrazumeva ne-vladina organizacija koja je registrovana u skladu sa odredbama zakonodavstva koje se primenjuje.
NVO mogu da budu “društvo” ili “fondacija” koja je osnovana da bi se bavila pitanjima koja su od značaja za društvo ili u obostranom interesu.
NVO koje deluju na teritoriji Republike Kosovo su lokalne ili NVO međunarodnog karaktera i porekla.
Lokalna NVO je asocijacija li fondacija koja je osnovana na Kosovu sa ciljem ispunjavanja bilo kojeg cilja koji je zakonit, bilo zbog generalne koristi ili zbog zajednićkog interesa. Strana ili međunarodna organizacija je pravna osoba koja je osnovana van Kosova po zakonima koji u osnovi ispunjavaju zahteve. Asocijacija je jednostavno organizacija svojih članova. Asocijacija moze biti osnovana od najmanje tri osobe iz tog mesta li mogu biti stranci kao fizicke ili pravne osobe ("Subjekti"), od kojih je makar jedan sa stalnim boravištem na Kosovu.

Fondacija je poverljivi fond sredstava koji je posvećen za podršku odredenim aktivnostima. Fondacija je organizacija bez članova koji su je utemeljili da bi rukovodila nekom imovinom ili sredstvima. Fondacija može biti osnovana od strane jedne ili više subjekata, od kojih je makar jedan sa stalnim boravištem na Kosovu.

Asocijacija koja želi da bude osnovana u vidu NVO-a treba da bude:

  • ne-profitna
  • nezavisna od političkih partija
  • stvorena po zakonskim ciljevima, u skladu sa Rezolucijom Saveta Bezbednosti 1244 (1999)

Unutrašnje upravljanje asocijacije i fondacije

Najviši organ uprave ima najveću odgovornost za sprovođenje politike i finansijska pitanja organizacije i sastaje se najmanje jedanput godišnje, tokom kojeg sastanka se razmatra i usvaja imovina, obaveze, prihodi i rashodi kao i programi za sledeću godinu.
Najviši organ uprave društva je Skupština članova. Skupština clanova se sastoji od svih članova društva.
Najviši organ fondacije je bord direktora. Bord direktora se sastoji od najmanje tri člana. Bord direktora je autorizovan da imenuje ili odabere svoje članove.
NVO moze biti raspuštena na dobrovoljnoj osnovi po odluci najvišeg organa upravljanja.

Centar za Obuku i Izgradnju Kapaciteta za Avokiranje (ATRC)
Centar za Obuku i Izgradnju kapaciteta za Avokiranje (ATRC) obučava i asistira ne-vladinim organizacijama (NVO) na Kosovu da bi ih profesionalizovali u njihovom daljem radu, da bi mogli artikulisati svoje zahteve i da imaju uticaja na promene u vladajućim strukturama.
Glavni ciljevi ATRC-a su da pomognu Kosovskim NVO-ima da se angažuju na uspešnom zastupanju tako što im redovno osiguravaju informacije za:

  • mogućnosti za rad na avokiranju (o budućim zakonima, odlukama vlade, programima KB-a.)
  • da se inicijative avokiranja ujedine na Kosovu, Balkanu i na globalnom nivou.
  • Organizacione strukture i odgovornosti lokalnih i medunarodnih tela.
  • Jačanje zajedničkih aktivnosti Kosovskih NVO-a tako što osiguravaju informacije u vezi sa mogućnostima umrežavanja.
  • Olakšana razmena informacija i izvora između NVO-a na Kosovu, Balkanu i na globalnom nivou.
  • Ljudski i finansijski resursi koji su validni za Kosovo, Balkan i na globalnom nivou.

ATRC nudi svoju biblioteku sa izdanjima u vezi sa socijalnim pitanjima, političkim i ekonomskim u vezi sa Kosovom i Balkanom. ATRC organizuje javne debate i zakonodavne sastanke o bitnim pitanjima za Kosovo. Isto tako, ATRC nudi treninge za sve ne-vladine organizacije na Kosovu.