Ustav

Predstavlja najviši pravni akt Republike Kosovo. Zakoni i ostali pravni akti trebaju biti u punoj saglasnosti sa ovim ustavom. Ustav predstavlja jedan sistem za upravljanje, koji je veoma često kodiran u formu jednog dokumenta, koji postavlja temelje svim uredbama kao i osnovne principe jedne autonomne republike. Ustav određuje osnovne političke principe, strukturu, procedure, snagu i odgovornosti vlade. Punomoćje upravljanja Republikom Kosovo izvire is samog Ustava. Način rada i procedure donošenja odluka u Vladi se određuju zakonima i uredbama.

Republika Kosovo poštuje međunarodno pravo. Svaka osoba i organ Republike Kosovo podlaže dispozicijama Ustava. Ustavni Sud je nezavistan organ zaštite ustavnosti koji ima jedinu pravosnažnost da tumači Ustav.
Sovranitet Republike Kosovo izvire iz naroda, pripada narodu i upotrebljava se u skladu sa ustavom, preko izabranih predstavnika, u vidu referenduma, kao i po ostalim formama, u skladu sa dispozicijama ovog Ustava.

Ustavni red Republike Kosovo se zasniva na načelima slobode, mira, demokratije, jednakosti, poštovanja prava i slobode čoveka, kao i vladavine prava, ne-diskriminacije, prava na imovinu, zaštite životne okoline, socijalnog prava, pluralizma, raspodele državne vlasti kao i ekonomskog tržišta.

Istorija ustava Republike Kosovo – Nacrt novog ustava Republike Kosovo je pripremljen i objavljen u Aprilu 2008 godine. Mnogi od članova nacrta novog Ustava su bili zasnovani na planu Ahtisarija, tako da ovaj Ustav garantuje posebna prava manjinskim grupama i osigurava bezbednu sredinu za sve građane Republike Kosova.
17 Februar, 2008 – Kosovo je proglašeno suverenom državom, koja je proglasila nezavisnost 17 Februara 2008, na vanrednoj sednici Parlamenta Republike Kosovo. Deklaracija Nezavisnosti je Akt Parlamenta Kosova kao Privremene Institucije Samo-Uprave, i prihvaćen jednoglasno od svih prisutnih članova u skupštini, 109 članova. Deklaraciju o Nezavisnosti je predstavio Premijer Kosova gosp. Hashim Thaqi.
2 April, 2008 – Ustavna Komisija odobrava tekst Projekt-Ustava Republike Kosova. Isto tako ovog dana se Projekat-Ustava Republike Kosovo sertifikuje.
7 April, 2008 – Ustav Republike Kosovo se potpisuje od strane Predsednika Republike Kosovo u nacionalnoj biblioteci Kosova, Priština, Kosovo.
9 April, 2008 – Nacrt Ustava Republike Kosova se ratifikuje u Parlamentu Republike Kosovo.
15 April, 2008 – Ustav Republike Kosova u potpunosti stupa na snagu kao najviši pravni akt Republike Kosovo.

Pre potpisivanja Ustava Republike Kosovo, Kosovo je bilo pod upravom u okviru Privremenog Ustava, na osnovu Rezolucije 1244 Saveta Bezbednosti Ujedinjenih Nacija. Ova rezolucija je kasnije ratifikovana u 2001 godini, kojom je dat legitimitet Privremenim Institucijama Samo-Uprave, uz predaju najvišeg autoriteta Specijalnom Predstavniku Generalnog Sekretara Ujedinjenih Nacija.

Preambula Ustava Republike Kosovo:

“Mi, narod Kosova,
Odlučni da izgradimo budućnost Kosova kao jednog slobodnog mesta, koje je demokratsko i miru nastrojeno, koji će predstavljati domovinu za sve svoje građane;
Posvećeni stvaranju države jednakih građana, koja će da garantuje prava svakom građanu, građansku slobodu i jednakost za sve građane pred zakonom;
Posvećeni tome da Kosovo postane zemlja ekonomskog blagostanja i socijalnog prosperiteta;
Sigurni da će država Kosovo doprineti stabilnosti regiona i cele Evrope, stvarajući dobrosusedske odnose i kvalitetnu saradnju sa svim zemljama u okruženju;
Uvereni smo da će država Kosovo biti ponosan član mirnodopskih zemalja na svetu;
Uz cilj da država Kosovo bude obuhvaćena u Evro-Atlantskim integracionim procesima;
Na svečani način, usvajamo Ustav Republike Kosovo.”


Shfleto Kushtetutën