Pravni Sistem

Organizacija i jurisdikcija sudova – Vrhovni sud Kosova je najviša sudska vlast. Organizacija, funkcionisanje i jurisdikcija Vrhovnog suda i ostalih sudova, uređuje se zakonom. Najmanje petnaest procenata (15%) sudija Vrhovnog suda , ali ne manje od tri (3) sudije biće iz redova zajednica koje ne čine većinu na Kosovu. Predsednika Vrhovnog suda imenuje i razrešava Predsednik Kosova, iz redova sudija Vrhovnog suda, na mandat od sedam godina, bez mogućnosti ponovnog izbora, nakon predloga Sudskog veća Kosova o njegovom/njenom imenovanju ili razrešenju. Predsednici svih ostalih sudova imenuju se na način predviđen zakonom. Najmanje petnaest procenata (15%) sudija iz bilo kojeg drugog suda, osnovanog apelacionom jurisdikcijom, ali ne manje od dvoje (2) sudija biće iz redova zajednica koje ne čine većinu na Kosovu. Specijalni sudovi mogu se osnivati zakonom, onda kada je to neophodno, ali se ni u kojem slučaju ne mogu osnivati vanredni sudovi. Sudije imenuje, ponovo imenuje i razrešava Predsednik Republike Kosovo, na predlog Sudskog veća Kosova. Početni mandat za sudije je tri godine. U slučaju ponovnog imenovanja mandat je stalan do penzionisanja, kao što je određeno zakonom, osim ako se sudija razreši u skladu sa zakonom. Kriterijumi i postupci za ponovno imenovanje jednog sudije, određuju se od strane Sudskog veća Kosova i oni se mogu razlikovati u po stepenu od kriterijuma upotrebljenih za razrešenje sudija.
 
Sudsko veće Kosova – Sudsko veće Kosova obezbeđuje nezavisnost i nepristrasnost sudskog sistema. Sudsko veće Kosova je institucija potpuno nezavisna u vršenju njegovih funkcija. Sudsko veća obezbeđuje da su sudovi na Kosovu nezavisni, stručni i nepristrasni i da odražavaju u potpunosti multietničku prirodu Republike Kosovo i da se pridržavaju načela polne jednakosti. Sudsko veće Kosova sastoji se od trinaest (13) planova, sa stručnom i profesionalnom ekspertizom. Članovi se imenuju na mandat od pet godina. Sudsko veće će dati prednost imenovanju za sudije, pripadnicima zajednica koji nisu dovoljno zastupljene, na zakonom propisan način. Sudsko veće Kosova je odgovorno za zapošljavanje i predlaganje kandidata za imenovanje i ponovno imenovanje na pozicije u sudstvu, za sudsku inspekciju, sudsku administraciju, izradu sudskih pravila u skladu sa zakonom, zapošljavanjem i upravnim nadzorom sudova, izradom i nadzorom budžeta sudstva, određivanjem broja sudija u svakoj jurisdikciji za davaje preporuka za osnivanje novih sudova. Osnivanje novih sudova vrši se zakonom.​​


Vizito faqen