Javni Tužilac

Državno tužilaštvo je nezavisna institucija sa ovlašćenjem i odgovornošću za krivično gonjenje lica koja su optužena za neko krivično delo ili za neku drugu radnju, kao što je utvrđeno zakonom. Državno tužilaštvo je nepristrasna institucija i deli se na osnovu Ustava i zakona. Organizacija, nadležnosti i dužnosti Državnog tužilaštva uređuju se zakonom. Državno tužilaštvo odražava etničku raznolikost Republike Kosova i sledi načela polne jednakosti. Početni mandat za tužioca je tri godine. U slučaju ponovnog imenovanja, mandat je stalan do doba za penzionisanje, kao što je određeno zakonom, osim ako se ne razreši u skladu sa zakonom. Državni tužilac imenuje se i razrešava od strane Predsednika Republike Kosovo, na osnovu predloga Tužilačkog veća Kosova. Mandat Državnog tužioca je sedam godina, bez prava na ponovno imenovanje.
 
Tužilačko veće Kosova – Tužilačko veće Kosova je potpuno nezavisna institucija u vršenju njegovih funkcija, u skladu sa zakonom. Tužilačko veće Kosova obezbeđuje jednak pristup pravdi za sve građane na Kosovu. Tužilačko veće obezbeđuje da je Državni tužilac nezavistan, stručan i nepristrasan i da odražava multietničku prirodu Kosova i načela polne jednakosti. Tužilačko veće odgovorno je za regrutovanje, predlaganje, unapređivanje, transfer i disciplinarni postupak, na način određen zakonom. Veće će dati prednost imenovanju za tužioce, pripadnicima zajednica koje nisu dovoljno zastupljene, na zakonom propisan način. Svi kandidati moraju ispuniti zakonom predviđene uslove. Sastav Tužilačkog veća Kosova, kao i odredbe za imenovanje, razrešenje, mandat, organizacionu strukturu i pravila postupka, uređuju se zakonom.​​


Vizito faqen