Lokalna uprava

Kosova ima 38 opština  sa 1.467 naseljenih mesta u kojima živi 1.780.021 stanovnika na ukupnoj površini od 10,896 km2. Opština sa najvećom brojem stanovnika je Opština Priština sa 198,897 stanovnika, dok najmanja opština je Opština Parteš sa svega 1.787 stanovnika. Opština sa najvećom površinom je Opština Podujevo sa 633 Km2, dok je najmanja opština na Kosovu Severna Mitrovica sa svega 5 km2.

Lokalna samouprava predstavlja prava i sposobnost lokalnih vlasti, unutar zakonskih granica, radi regulisanja i upravljanja jedog velikog dela javnih pitanja unutar svojih odgovornosti i u interesu lokalnog stanovništva.

Tokom perioda stvaranja državnosti, lokalnoj samoupravi na Kosovu je posvećana posebna pažnja  koja je zagarantovana Ustavom Kosova i zakonima na snazi.

Glavni organi opštine su: gradonačelnik opštine i Skupština opštine. Gradonačelnik opštine i članovi Skupštine opštine biraju se na direktan način slobodnim demokratskim izborima mandatom od četri godine.

Zakon o lokalnoj samoupravi je odredilo (tri) vrste ovlašćenja: sopstvena ovlašćenja, delegirana ovlašćenja i proširena ovlašćenja.

Budžet opština se sastoji iz Vladinog granta i sopstvenih prihoda opština. Grant Vlade čini apsolutnu većinu budžeta opština, koji je otprilike 10% od ukupnog budžeta zemlje, dok glavni izvor je sopstveni prihodi opština koja se prikuplja naplatom poreza na imovinu.

 

Vlada  Republike Kosovo je odredila glavne ciljeve za budući srednjoročni period:  

- Porast ekonomske, socijalne i stabilnosti lokalne strukture sa ciljem obezbeđenja lokalnih političkih parametara i modaliteta finansiranja koje donose novine u razvoju opština.

- Stavranje okvira za dobro vladanje i efikasno regulisanje sa ciljem obezbeđenja demokratskog učešća građana  stručne i efikasne administracije opština.

- Ojačanje institucionalnih kapaciteta lokalne samouprave sa ciljem ispunjavanja zahteva građana i radi održivog poboljšanja opštinskih usluga za građane.

- Ojačanje partnerstva između lokalne vlasti, civilnog društva i biznisa radi stavranja aktivnog, sveobuhvatnog i kohezivnog građanstva.

- Promovisanje prirodnog i kulturnog nasledstva i približavanje kulturne, etničke i jezičke razlike u opštinama, radi uticaja na socijalni, ekonomski i kulturni razvoj.


Vizito faqen