Bezbednost i odbrana

Pored ostalih glavnih osobina postojanja jedne države, unutrašnja i spoljna bezbednost, stečena putem održivosti, stabilnosti i profesionalizma ostaje "kičmeni stub" fizičke egzistencije kao i garancija ustavnosti i funkcionisanja demokratskih funkcija za svaku suverenu zemlju.

Kosovski centar za javnu bezbednost, edukaciju i razvoj (KCJBER) - Kosovski centar za javnu bezbednost, edukaciju i razvoj (KCJBER) funkcioniše kao izvršna agencija Ministarstva unutrašnjih poslova. KCJBER je institucija koja pruža tehničku, administrativnu i edukacionu podršku svim agencijama javne bezbednosti kao što su: Policija Kosova, Carinska služba Kosova, Odeljenje za upravljanje vanrednim situacijama i Korektivna služba Kosova.

  • KCJBER se angažuje da pruža i garantuje visok profesionalni nivo u toku obuke, institucionalnom upravljanju kao i podeli resursa za sve agencije javne bezbednosti.
  • KCJBER- je odgovorna i za obezbeđivanje profesionalnih standarda zasnovanih na nadležnostima koje su mu date za edukaciju i obuku pripadnika agencija javne bezbednosti.

U toku godine u KCJBER obučava se od 12.000 do 13.000 službenika javne bezbednosti u bazičnoj, naprednoj i specijalizovanoj obuci.

Centar ima dovoljne kapacitete da na uspešan način pruži integrisane usluge za ostale discipline i takođe je postalo deo institucionalne šeme za te ogranke. Bio je izazov da se pronađe organizacioni koncept i koji je zahvaljujući radu celokupnog ranijeg i sadašnjeg osoblja ovog Centra nastavio da se uspešno izgrađuje na sadašnjim uspostavljenim odnosima.


Forca e Sigurisë së Kosovës

KFOR

Policia e Kosovës

Inspektoriati i Policisë së Kosovës

Zjarrëfikësit