Vozila

Vozilo - Sredstvo, u Zakonu o bezbednosti na drumskom saobraćaju, podrazumeva vako transportno sredstvo namenjeno za kretanje, sem pokretnih kolica bez motora za lica sa ograničenim sposobnostima i prevoznih sredstava za decu.

Specijalno vozilo podrazumeva vozilo na motorni pogon ili priključno vozilo posebne namene (transport specijalnih tereta ili specijalni prevoz ljudi), koje prema osobinama i karakteristikama spada u jednu od kategorija ili vrsta vozila na motorni pogon (kombinacija automobila i priključnog vozila), koja se upotrebljavaju za policiju, 
obezbeđenje i vatrogasce, Zaštitni Korpus Kosova i sl.

Pravo na upravljanje vozilom - Dozvole

Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom za transport, poštu i telekomunikacije pravnim aktom utvrđuje pravila i procedure o izdavanju vozačke dozvole.
Lice, koje poseduje vozačku dozvolu, izdatu od pojedine zemlje Evropske unije, može je promeniti kosovskom vozačkom dozvolom.

Licu koje poseduje vozačku dozvolu izdatu van Kosova, može se izdati kosovska vozačka dozvola, pošto položi teorijski ispit za vozača, ukoliko bilateralnim sporazumom nije drugačije određeno.

Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon vrše auto-škole,Kojima izdaje dozvole Ministarstvo za transport, poštu i telekomunikacije, nakon ispunjavanja uslova i kriterijuma predviđenih za izdavanje dozvole. Uslove i kriterijume za izdavanje dozvola auto-školama utvrđuje Ministarstvo za transport, poštu i telekomunikacije.

Pravom za upravljanje vozilom na motorni pogon može da raspolaže lice koje ispunjava sledeće uslove:

  • da je fizički i psihički sposoban za upravljanje vozilom;
  • da je punoletan za određenu kategoriku vozila;
  • da je položio ishit za vozača odgovarajuće kategorije;
  • da mu rešenjem nadležnog organ anije zabranjeno upravljanje vozilom.

Vozač, tokom vožnje vozila, treba da nosi sa sobom sledeća dokumenta:

  • vozačku dozvolu;
  • saobraćajnu dozvolu;
  • ovlašćenje, ako vozač nije vlasnik vozila, ako se ono upotrebljava kao komercijalno sredstvo (taksi, auto-škola ili slično);
  • polisu osiguranja;
  • uverenje o kvalifikaciji u posebnim slučajevima obuhvatajući licencu za vozača instruktora, uverenje ADR ili druga uverenja utvrđena zakonom;
  • važeće zdravstveno uverenje kada se zakonom predviđa njegovo posedovanje.

Upotreba sigurnosnog pojasa je obavezna za sve one koji upravljaju vozilom i za sve putnike u vozilu. Ako lice koje se prevozi vozilom, ne upotrebi sigurnosni pojas, odgovornost pada na
vozača vozila, izuzev ako je lice koje se prevozi vozilom punoletno.

Osiguranje vozila
Osiguranje odgovornosti prema trećem licu – Obavezno motorno osiguranje ili kako se drugačije zove Osiguranje “TPL” - (osiguranje odgovornosti prema trećim licima) pokriva vam štetu koju vam drugi izazovu korišćenjem vašeg vozila, ali je vaše vozilo ponovo neosigurano.

Osiguranje auto-odgovornosti van Kosova

Green Card (Zeleni karton) – Zemlje u kojima je zeleni karton neophodan su: Albanija, Andora, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Belorusija, Hrvatska, Izrael, Iran, Maroko, Moldavija, Makedonija, Rumunija, Srbija i Crna Gora, Tunis, Turska i Ukrajina.
Zemlje u kojima treba da se osigurate njihovim osiguranjem za vozita su: Austrija, Belgija, Kipar, Republika Češka, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Engleska, Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, latvija, Malta, Norveška, Holandija, Portugalija, Poljska, Švedska, Slovačka, Slovenija, Švajcarska.