Transport

“Vazduhoplov“ označava svaku mašinu koja dobija podršku iz atmosfere usled reakcije vazduha, osim reakcija vazduha koje se odbijaju sa površine zemlje. Izraz „vazduhoplov”, kada se koristi u ovom zakonu ili pravilima o izvršenju koji su doneti na osnovu ovog zakona, odnosi se jedino na civilne vazduhoplove, i ne obuhvata 
vazduhoplove koji se koriste za državne i javne ciljeve.
Uzletište označava jedan aerodrom koji nema tvrde piste i koji se ne koristi za međunarodne usluge.
Vazdušni prevoznik označava lice (osobu) koji je državljan Kosova ili državljan jedne države članice Zajedničkog evropskog vazdušnog prostora (ECAA), koji pruža ili koji se obavezuje da će pružiti, na bilo koji način posredno ili neposredno, vazdušni saobraćaj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je odgovorno za kvalitetan rad nacionalne komisije za bezbednost civilnog vazduhoplovstva. Aktivnosti civilnog vazduhoplovstva u vazdušnom prostoru Kosova odvijaju se u skladu sa odredbama ovog zakona, Konvencijom o Međunarodnom Civilnom Vazduhoplovstvu od 7 Decembra 1944; i Sporazumom o Osnivanju Zajedničkog Evropskog Vazduhoplovnog Prostora.

Javni autoriteti sa odgovornostima i funkcijama u oblasti civilnog vazduhoplovstva na Kosovu su:

  • Ministarstvo saobraćaja, pošte i telekomunikacije;
  • Autoritet za civilno vazduhoplovstvo Kosova;
  • Ministarstvo unutrašnjih poslova; i
  • Vzduhoplovna komisija za nesreće i istrage incidenata.

Autoritet civilnog vazduhoplovstva vodi Registar o civilnim vazduhoplovima. Jedan vazduhoplov može da se registruje na Kosovu samo:

  • Ako nije registrovan u stranoj državi;
  • Ako je u vlasništvu i / ili sa njim operiše jedno lice koje je državljanin Kosova, ili jedno lice koje je državljanin ili građanin jene zemlje članice EZ ili ZEVP (ECAA); i
  • U slučaju sporazuma o kratkoročnom zakupu, koji se sklapa radi ispunjavanja privremenih potreba jednog vazdušnog transportera ili u slučaju vanrednih okolnosti.

ACV može da donese dopunske odredbe u vezi sa registracijom aviona u uredbama o primeni ovog zakona. Jedan avion registrovan na Kosovu biće uklonjen sa spiska Registra civilnih vazduhoplova, nakon zahteva u pismenoj formi od strane vlasnika i/ili operatora, ukoliko više ne ispunjava uslove predviđene ovim zakonor ili ukoliko je nestao u periodu od tri meseca i aktivnosti traganja i spašavanja su okončane.

Međunarodni aerodrom Priština je međunarodni aerodrom za civilno-vojnu upotrebu i nalazi se u blizini Prištine, Kosovo. Pista je izgrađena 1965. godine dok je 1985. godine aerodrom opremljen prema standardima ICAO. Do juna 1999. godine, aerodrom je imao samo unutrašnji saobraćaj. Od tog vremena, Aerodrom Priština je uspeo da stvori redovne veze za razmenu putnika i robe.

Struktura putnika sastoji se od široke dijaspore Kosova, radnika stranih organizacija i vojnika NATO-a i turista koji idu u turističkim centrima Mediterana tokom letnjih meseci. Kao rezultat, neke od linija su samo sezonalne. Kosova Airlines, nosilac nacionalnog civilnog transporta, funkcioniše sa ovog aerodroma.

Železnice na Kosovu

Železnice na Kosovu služe za transport roba i transport putnika. Železnice Kosova (ŽK), pružaju transportne usluge unutar i van Kosova.

Prva železnička linija na Kosovu je izgrađena 1874. godine na relaciji Đeneral Janković- Kosovo Polje – Mitrovica. Kasnije je počela i završena izgradnja postojeće železnice kroz celu teritoriju Kosova. Železnice Kosova prostiru se na celoj teritoriji Kosova u dužini od 333,451 km. U ovu dužinu nisu obuhvaćene industrijske linije koje dostižu dužinu od 103,4 km. Železničke linije povezuju sve najvažnije centre Kosova, osim Đakovice i Gnjilana. Železničke linije Kosova imaju direktne veze sa susednim državama kao sa Makedonijom i Srbijom i preko njih i sa drugim državama.

Unutrašnji transport – Za unutrašnji transport ŽK ima ove vozove po dnevnom reku vožnje:

  • Brzi voz (IC) – koji ide svaki dan na relaciji Peć – Priština – Peć.
  • Lokalni voz (LV) – koji ide svaki dan na relaciji Peć – Priština – Peć
  • Voz slobodne vožnje (VSV) – na relaciji Đeneral Janković – Kosovo Polje

Međunarodni transport

Za međunardoni transport ŽK ima jedan redovni voz, takozvani brzi voz (IC), koji ide jednom dnevno na relaciji Priština – Skoplje – Priština.

Za više informacija kao: raspored vozova, sistem karata i dr. Građani treba da posete zvaničnu stranicu Železnica Kosova.