• Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX)
 • OSBE - Misioni në Kosovë
 • BE - Bashkimi Evropian
 • European Union Special Representative in Kosovo
 • UN-HABITAT
 • KFOR
 • UNMIK - Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë
 • KE - Këshilli i Evropës
 • Zyra Civile Ndërkombëtare
 • UNDP - Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë
 • Nisma Ekonomike për Kosovën
 • IOM - Organizata Ndërkombëtare për Migrim