Kalendari i festave zyrtare

Festat zyrtare për vitin  2016

 Službeni praznici za 2016 god. - Calendar of official holidays to 2016 years

 Në përputhje me Nenin 2 dhe nenin 4 të Ligjit nr.03/L-064 për Festat Zyrtare ne Republikën e Kosovës

 U skladu sa clanon 2 i clana 4,  Zakona br. 03/L-064 O Sluzbenim Praznicima u Republici Kosova

Nr.

 Festat Zyrtare
  Službenih praznici

Official Holidays

Data
Datum

Date

Ditët e pushimit
  Dani odmora

Holidays

1.

Viti i Ri
Nova godina

New Year

E premte, 01 janar

Petak, 01 januar

Friday,January 01

 

E shtunë, 02 janar

Subota, 02 januar

Saturday, January 02

E premte, 01 janar

Petak, 01 januar

Friday,January 01

 

E hënë, 04 janar

Ponedeljak 04 januar

Monday, January 04

2.

Krishtlindjet ortodokse
Pravoslavni Božić

Orthodox Christmans

E enjte 07 janar

Cetvrtak 07 januar

Thursday, January 07

E enjte 07 janar

Cetvrtak 07 januar

Thuesday, January 07

3.

Dita e Pavarësisë së Republikës së Kosovës
Dan Nezavisnosti Republike Kosova

The Independence Dayof the Republic of Kosovo

E merkurë 17 shkurt

Sreda 17 februar

Wednesday, February 17

E merkurë 17 shkurt

Sreda 17 februar

Wednesday, February 17

4.

Pashkët Katolike
Katolički Uskrs

Catholic Easter Day

E diel 27 mars

Nedelja 27 mart

Sunday, mars 27

E hënë 28 mars

Ponedeljak 28 mart

Monday, mars 28

5.

Dita e Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Dan Ustava Republike Kosova

Constitution Day of the Republic of Kosovo

E shtunë  09 prill

Subota 09 april

Saturday,april 09

E hënë  11 prill

Ponedeljak 11 april

Monday, 11april

6.

Dita Ndërkombëtare e Punës
Medjunarodni Dan Rada

International Labor Day

 E diel 01 maj

Nedelja 01 maj

Sunday, maj 01

E hënë 02 maj

Ponedeljak 02 maj

Monday, maj 02

7.

Pashkët Ortodokse
Pravoslavni Uskrs

Orthodox East Day

E diel 01 maj

Nedelja 01 maj

Sunday, maj 01

E hënë 02 maj

Ponedeljak 02 maj

Monday, maj 02

8.

Dita e Evropës
Dan Evrope

Europe Day

E hënë 09 maj

Ponedeljak 09 maj

Monday maj 09

E hënë 09 maj

Ponedeljak 09 maj

Monday maj 09

9.

Bajrami i Madh, dita e parë
Fiter Bajram, prvi dan

Eid-al-Fitr, first day

E martë 05 korrik

Utorak 05.jul

Tuesday,july 05

E martë 05 korrik

Utorak 05.jul

Tuesday,july 05

10.

Bajrami i Vogël, dita e parë
Kurban Bajram, prvi dan

Eid-al-Addha, first day

E hënë 12 shtator

Ponedeljak 12 septembar

Monday, September 12

E hënë 12 shtator

Ponedeljak 12 septembar

Monday, September 12

11.

Krishtlindjet Katolike
Katolički Božić

Catholic Christmas

E diel 25 dhjetor

Nedelja 25 decembar

Sunday December 25

E hënë 26 dhjetor

Ponedeljak 26 decembar

Monday, December 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Shënim: Data e festave zyrtare (Bajrami/Pashkët) mund të ndryshojnë  sipas kalendarit hënor. 

 Në rast se do të këtë ndryshime do të viheni në dijeni me një njoftim të dytë.

Zapis: Datumi službenih praznika ( Bajram/Uskrs)  mogu se promeniti prema lunarnom  kalendaru.  

U slučaju izmena bićete obavešteni  jednim drugim saopštenjem.