Mundësi Investimi

Fakte mbi Kosovën - Republika e Kosovës është shteti më i ri në botë, qeveria e të cilës përkrah dhe inkurajon plotësisht investimet e huaja dhe të brendshme që do të ndihmojnë ndërtimin e një tregu të lirë të fortë dhe kompetitiv.

Vendndodhja
 - në qendër të Ballkanit, pozitë strategjike biznesore

Popullsia
 - 2.2 milion, shumica popullsi e re, pjesë e fuqisë punëtore kompetitive

Komunitetet:
 Shqiptarët 90%

Kryeqyteti 
– Prishtina, 600,000 banorë

Gjuhët zyrtare
 – Shqip, Serbisht, Anglisht

Valuta
 – Euro

Sistemi Bankar
 - Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës, 6 banka private, 9 kompani sigurimi dhe 1 skemë të obligueshme pensional.

Marrëveshjet me BE
 – Regjimi ATP dhe CEFTA.

Arsye për të investuar
 1. TVSH-ja është 15 %, 0% taksë për eksporte
 2. Taksa për të hyra personale varion nga 0 -20%
 3. 0% TVSH apo doganë për eksportim
 4. Taksa për të hyra të korporatës 20%

Ligji për investime të jashtme
 1. Popullata – e re dhe e motivuar, 70% nën moshën 35 vjeçare.
 2. Fuqi punëtore fleksibile, taksa të ulëta në të hyra personale. Kontributi i detyrueshëm për pension individual është vetëm 10%.
 3. Euro është valutë zyrtare.
 4. Burime natyrore të papërdorura – linjit, plumb, zink, ferronikël dhe tokë të pëlleshme bujqësore.
 5. Sistem të sigurt bankar
 6. Energji dhe miniera
 7. Pritet të ndërtohet termocentral i ri me kapacitet prej 1000
 8. Më shumë se 500 Ndërmarrje Sociale janë privatizuar në 28 rundet e fundit të privatizimit me “spin-off” të mbikëqyrur nga AKP-ja, edhe 200 të tjera priten të privatizohen.
 9. Qasje të lirë në tregun e BE-së dhe CEFTA-s.