Letërnjoftimi

Procedura e pajisjes me letërnjoftim të Republikës së KosovësPër procedurën e aplikimit për letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

 • Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
 • Certifikata e vendbanimit.
 • Certifikata e shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për letërnjoftim të humbur kërkohen këto dokumente:

 • Kopja e letërnjoftimit ose pasaportës nëse ekziston.
 • Raporti i Policisë për humbje të letërnjoftimit i cili duhet të jetë jo më i vjetër se tre muaj.
 • Dy fotografi jo më të vjetra se tre muaj.
 • Flet pagesën prej 10 euro.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për ndërrimin e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

 • Letërnjoftimi.
 • Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
 • Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
 • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
 • Flet pagesën prej 10 euro.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e aplikimit për ripërtëritjen e të dhënave në letërnjoftim kërkohen këto dokumente:

 • Letërnjoftimi.
 • Certifikata e lindjes (për gra të martuara certifikata e kurorëzimit).
 • Vendimin për ndërrimin e të dhënave.
 • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
 • Fotografimi në qendrën për regjistrim.
 • Flet pagesën prej 10 euro.
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje

Procedura e ndërrimit të letërnjoftimit të UNMIK-ut në letërnjoftim të Republikës së Kosovës kërkohen këto dokumente:

 • Letërnjoftimi i UNMIK-ut.
 • Certifikata e lindjes ose shtetësisë (do të kërkohet në momentin e lëshimit nga organi).
 • Certifikata e vendbanimit (nëse ka ndërrim adrese).
Vërejtje: Të gjitha dokumentet nga 2 kopje​​​