Sticanje državljanstva

Skupština Republike Kosova, na osnovu Ustava Republike Kosovo, u cilju uspostavljanja zakonskih pravila o državljanstvu Republike Kosova, usvaja Zakon o državljanstvu Kosova. Ovim zakonom se određuju načini dobijanja i gubitka državljanstva Republike Kosova i uređuju druga pitanja vezana za državljanstvo Republike Kosova.
„Državljanstvo” podrazumeva jednu tesnu zakonsku vezu izmedju države Kosovo i jedne osobe iz koje proizilaze obostrana prava i obaveze;
Državljanin Republike Kosova može biti i državljanin jedne ili više drugih država. Dobijanje ili držanje drugog državljanstva ne prouzrokuje gubljenje državljanstva Republike Kosova.

Načini dobijanja državljanstva - Državljanstvo Republike Kosova se dobija:

 • rođenjem;
 • usvajanjem;
 • naturalizacijom („naturalizacija” podrazumeva, dobijanje državljanstva Republike Kosova na osnovu zahteva strane osobe koja nije građanin Kosova;
 • na osnovu međunarodnog sporazuma;

Sticanje državljanstva Kosova od stranih lica - Strana osoba dobija državljanstvo Republike Kosova na osnovu zahteva ako na dan predaje zahteva ispunjava sledeće uslove:

 • Punoletan je;
 • neprekidno živi u Republici Kosovo 5 (pet) godina i ima dozvolu boravka;
 • izjavljuje i svojim ponašanjen za vreme boravka u Republici Kosovo potvrđuje da priznaje ustavni i pravni poredak Republike Kosova i da je integrisan u društvo Republike Kosovo preko socijalnih, kulturnih, ekonomskih ili profesionalnih veza.
 • ima materijalna sredstva dovoljna da obezbedi život sebi i osobama koje izdržava i za koje je odgovoran, bez koriščenja socijalne asistencije (pomoći).
 • da je ispunio sve finansijske obaveze prema državi; i
 • on/ona dokaže elementarno znanje jednog od službenih jezika na Kosovu

Kriterijumi će se utvrditi podzakonskim aktima koje donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Strana osoba koja je bračni drug državljanina Republike Kosova stiče državljanstvo na osnovu zahteva ako na dan predaje zahteva ispunjava sledeće uslove:

 • najmanje 3 (tri) godine je u važećoj bračnoj vezi sa državljaninom Republike Kosova, i
 • da živi redovno u Republici Kosovo najmanje 1 (jednu) godinu i da ima dozvolu boravka.

Sticanje državljanstva od strane pripadnika dijaspore Republike Kosovo - Pripadnikom kosovske dijaspore se smatra svaka osoba koja ima zakonski i redovan boravak van Republike Kosova ali koja potvrđuje da je rođena u Republici Kosovo i da ima bliske porodične i ekonomske veze u Republici Kosovo.
Pripadnikom Kosovske dijaspore se smatra i svaka osoba koja je naslednik jedne generacije gore navedenog lica i koja može dokazati da on/ona održava porodične veze u Republici Kosova.

Načini gubljenja državljanstva - Državljanstvo Republike Kosova se gubi:

 • oslobađanjem od državljanstva;
 • oduzimanjem prava od državljanstva;
 • na osnovu međunarodnog dogovora.

Oslobađanje od državljanstva - Državljanin Republike Kosovo gubi državljanstvo Republike Kosovo oslobađenjem, na osnovu njegovog zahteva ako ispunjava sledeće uslove:

 • ima državljanstvo druge zemlje ili ima garanciju izdatu od odgovornog organa da če dobiti državljanstvo te države.
 • da je ispunio sve finansijske obaveze prema državi i prema osobama za hranu i održavanje za koje je odgovoran prema zakonu;
 • protiv njega se ne vodi istraga ili sudski proces za krivično delo i ne izdržava kaznu;

Zahtev za oslobađanje od državljanstva se odbija ako je državljanin koji zahteva oslobađanje od državljanstva, civilni službenik, sudija, javni tužilac pripadnik policijske službe ili pripadnik Snage bezbednosti Republike Kosovo. Zahtev može da se odbije ako je oslobadjanje od državljanstva protivno interesima Kosova, posebno sa unutrašnjom i spoljnom bezbednošću ili za međunarodnim odnosima Kosova.
Gubitak državljanstva Kosova oslobađanjem je punomoćan na dan kada odgovorni organ preda osobi koja je zahtevala oslobađanje od državljanstva punomoćnu odluku za gubitak državljanstva.

Gubljenje državljanstva oduzimanjem - Pripadnikom Kosovske dijaspore se smatra i svaka osoba koja je naslednik jedne generacije osobe na koju se odnosi stav 2. i koja može dokazati da on/ona održava porodične veze u Republici Kosovo. Delatnostima kojima se teško narušava nacionalna bezbednost Republike Kosova podrazumevaju se posebno sledeće delatnosti:

 • kada je državljanin namerno član neke organizacije koja ima za cilj rušenje ustavnog poretka Republike Kosova ili
 • državljanin preduzima delatnosti sa ciljem rušenja ustavnog Poretka Republike Kosova: ili
 • državljanin je član obaveštajne ili snaga policije jedne druge države, a zato nije dobio suglasnost od odgovornog organa ili to nije dozvoljeno po medjunarodnom sporazumu.

Odluka za gubitak državljanstva oduzimanjem je punomoćna tada kada se preda osobi. U slučajevima kada se odluka ne može predati zbog toga što odgovorni organ ne može da utvrdi mesto boravka osobe. Odluka za gubitak državljanstva oduzimanjem postaje punomoćno sa danom objavljivanje u Službenom Listu Republike Kosova.