Porodice poginulih boraca

Svi stalni stanovnici Kosova koji su članovi porodice poginulog borca u ratu (živeli su zajedno sa poginulim borcem u ratu najmanje godinu dana) uživaju benificije namenjene porodicama poginulih boraca u ratu.

Ove pogodnosti su:

 • Porodična penzija,
 • Prednost u zapošljavanju u jednakim uslovima
 • Poreske i carinske olakšice,
 • Prednost upisa u obrazovne institucije,
 • Stipendije za školovanje,
 • Prednost smeštaja u studentske domove bez naknade,
 • Besplatni udžbenici za osnovno i srednje obrazovanje,
 • Briga za stanovanje,
 • Jeftina i umanjena tarifa za potrošnju električne energije,
 • Oslobođenje od plaćanja sudskih, administrativnih i javnih taksi,
 • Oslobođenje od poreza na imovinu,
 • Besplatna zdravstvena nega u javnim institucijama,
 • Prednost smeštaja u staračkim domovima.

Ove pogodnosti pripadaju svim porodicama narodnih palih boraca u raznim oblicima i u raznim periodima rata:

 • Suprug/a koja sklopi novi brak gubi sva prava koja je koristila kao član porodice palog borca.
 • Deca poginulog borca u ratu imaju ove benificije do 18 godina života, odnosno 26 godina ukoliko redovno pohađaju visoko obrazovanje.

Da biste stekli benificije koje se pružaju za ove porodice, trebate da se javite u Centru za socijalni rad u vašoj opštini.