Nesposobnost za rad

Građani sa ograničenim sposobnostima
Finansijska podrška pruža se svim stalnim stanovnicima Kosova sa trajno ograničenim sposobnostima. Finansijska pomoć koja se izdvaja za ove građane daje se na osnovu porodične zajednice, zbog trenutne organizacije šeme socijalne pomoći. Dakle, socijalna pomoć pruža se celoj porodici koja se stara o licu sa trajno ograničenim sposobnostima.
Finansijska podrška pruža se porodicama koje imaju jednog ili više maloletnih članova (mlađim od 18 godina) sa trajno ograničenim sposobnostima.

Podrška se takođe pruža i porodicama odraslih lica koja su sa trajno ograničenim sposobnostima.
Zahtev za materijalnu podršku podnosi se u Centru za socijalni rad u opštini u kojoj građanin stanuje. Više informacija o podnošenju prijave i uputstvima izdatim od strane Odeljenja za socijalnu zaštitu možete naći u Centru za socijalni rad.

Ratni vojni invalidi

Svi stanovnici Kosova koji su zadobili fizičke ran kao direktnu posledicu oružanog sukoba na Kosovu, imaju pravo da koriste pomoći i benificije koje su im dodeljenje. Ratnim vojnim invalidima smatraju se bivši pripadnici OVK-a ali i civili koji su ranjeni ili zadobili povrede u toku ovog konflikta.
Pomoći koje pripadaju ratnim vojnim invalidima su.

 • Lična invalidska penzija,
 • Primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene usluge bez kompenzacije u javnim zdravstvenim institucijama,
 • Zdravstvena i fizička rehabilitacija,
 • Profesionalno osposobljavanje,
 • Prednost u zapošljavanju u jednakim uslovima,
 • Poreske i carinske olakšice,
 • Prednost upisa u obrazovne institucije,
 • Stipendije za školovanje,
 • Prednost smeštaja u studentske domove bez naknade
 • Besplatne udžbenike za osnovno i srednje obrazovanje za decu invalida,
 • Briga za stanovanje,
 • Oslobođenje od plaćanja sudskih, administrativnih i javnih taksi,
 • Jeftina i umanjena tarifa za potrošnju električne energije,
 • Oslobođenje od poreza na imovinu,
 • Prednost smeštaja u staračkim domovima
 • Prilagođavanje ambijenta na ulazu u kuću-stan za neometano kretanje lica koja koriste ortopedska sredstava.