Porodična medicina

Svaki od građana Kosova ima makar malo saznanja u vezi sa centrima porodične medicine, zato što se ti centri sada nalaze svugde, u svakom naselju gde mi živimo i stanujemo. Porodična medicina se sastoji od grupe lekara koji su specijalizovani za ovo polje. Porodični lekar je specijalista koji se brine za pojedince i njihove porodice u društvu bez obzira na vrstu bolesti ili socijalne i lične karakteristike samog pacijenta. Porodična medicina se angažuje sa autonomnim pojedincima i to u poljima prevencije, dijagnostike, lečenja, nege i paliativne nege tako što koristi i integriše resurse koji su na raspolaganju pri sistemu zdravstvene nege sa ciljem da budu u najboljem interesu za pacijenta i njegovu porodicu.

Porodični lekar daje savete i nudi pomoć u svim bolestima uopšteno tako što se brine u kontinuitetu o zaštiti zdravstvenog stanja. Briga lekara porodične medicine obuhvata ova polja delatnosti:

  • Daje lekarske savete u vezi sa odbranom zdravlja i prepoznavanjem bolesti;
  • Diagnostifikacija bolesti kao i tretman pacijenta;
  • Daje uputstva i bavi se daljim tretmanom prevencije bolesti.

Prvi kontakt koji se treba uspostaviti u slučaju prehlade, gripe ili bolesti je Porodični lekar pa zato svaka osoba koje je u potrebi treba da poseti porodičnog lekara u najbližoj postaji Porodične (Centra) medicine u mestu gde stanuje. Porodični lekar isto tako daje recepte i savete u vezi sa upotrebom lekova u vezi sa zdravstvenim problemom i daje savete za njihovo sprečavanje isto tako. Porodični lekar daje i uputstva u slučaju potrebe za dalje posete specijalistima ili za dalju hospitalizaciju.

Sve usluge porodične medicine se plaćaju osim izuzetnih slučajeva koji su posebni (vidi medicinsku pomoć).